LIKE my new glasses? #Scruffy #Selfie #NerdyBoy #TomFord

LIKE my new glasses? #Scruffy #Selfie #NerdyBoy #TomFord